Slovenský rastový kapitálový fond

Podmienky poskytnutia Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Podmienky poskytnutia

shutterstock134150393

Slovenský rastový a kapitálový fond (SRKF) je partnerom pre financovanie podnikateľa vo fáze rastu.

Cieľom SRKF je identifikácia zaujímavých rastových projektov/spoločností, následná realizácia investície a exit pri požadovanej návratnosti vložených zdrojov.

Fond je svojím kapitálovým vstupom schopný vyriešiť existujúce joint-venture resp. iné vlastnícke spory.

Ideálnym projektom je projekt alebo spoločnosť s výrazným rastovým potenciálom, silným trhovým postavením a motivovaným manažmentom.

Investičné zameranie:

Malé a stredné podniky. 

Forma financovania:

Výlučne majetková účasť v spoločnostiach s ručením obmedzeným a v akciových spoločnostiach.

Veľkosť investície:

Fond preferuje investície v intervale  od 0,5 – 2,5 milióna EUR v prvej tranži. 

Investičný horizont:

Strednodobý t.j. 3 - 4 roky.

Rozsah financovania:

Minoritné (minimálne 25%) bez manažérskej kontroly.

Geografická prípustnosť projektov:

Portfóliové spoločnosti musia mať sídlo a súčasne časť svojej obchodnej činnosti na území Slovenskej republiky, berúc do úvahy aj obchodnú činnosť spoločností pod kontrolou Portfóliovej spoločnosti.

Vhodné štádiá financovania:

Štartovacie - v špeciálnych prípadoch - poskytnutie kapitálu v úvodnej fáze.

Rozvojové - financovanie expanzie.

Vylúčené investície:

Investičná spoločnosť nemôže investovať do špekulatívnych investičných aktivít ako sú napr. kúpa a predaj komodít, komoditné zmluvy a dojednania, burzové obchody (s výnimkou prípadov, ak predmetom takých obchodov sú akcie alebo dlhopisy), derivátové obchody (s výnimkou obchodov, ktorými sa Investičná spoločnosť efektívne chráni proti kurzovému, trhovému alebo inému riziku alebo derivátov na vlastné imanie Portfóliových spoločností).

Investície do prevádzkovania hazardných hier, resp. iné obchody neinvestičného alebo špekulatívneho charakteru.

Oprávnenosť nákladov:

Oprávnené sú iba náklady logicky a vecne spojené s realizáciou podnikateľského zámeru a štádiom životného cyklu spoločnosti 

Investičné kritériá:

Rastový potenciál odvetvia a cieľovej spoločnosti.

Pozícia na trhu a potenciálne výhody cieľovej spoločnosti využiteľné v hospodárskej súťaži.

Kvalita a skúsenosti manažmentu.

Realistický podnikateľský plán.

Návratnosť investície.

Vplyv fondu na riadenie cieľovej spoločnosti.

Začlenenie cieľovej spoločnosti do aktuálneho zloženia portfóliových spoločností, potenciálne synergické efekty, konflikty záujmov, akumulácia risku.

Schopnosť cieľovej spoločnosti generovať očakávaný zisk a IRR počas očakávanej doby pôsobnosti Fondu.

Možnosti a riziká spojené s divestíciou.

Mieru diverzifikovateľných a nediverzifikovateľných rizík spojených s vlastníctvom danej investície, ako aj faktory ktoré zmierňujú dané riziká. 

CIEĽOM FONDU JE
  • aplikovať portfóliový prístup zameraný na optimalizáciu zisku a pomeru výnosov k nákladom, zohľadňujúc diverzifikačný efekt medzi rôznymi typmi investícií v rámci portfóliových spoločností.
  • uprednostňovať investície za účelom dosiahnutia väčšej hodnoty portfóliových spoločností v strednodobom horizonte pred ich krátkodobou schopnosťou generovať cash flow.
POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE

Na úvodnú analýzu investície je vhodné poskytnutie podnikateľského plánu vrátane historických finančných výkazov s predstavením spoločnosti resp. projektu, špecifikovaním investičnej príležitosti a použitia zdrojov.

Podnikateľský plán alebo návrh by mali obsahovať minimálne nasledovné informácie:

  • základné fakty o spoločnosti ako napr. právna forma a vlastnícka štruktúra;
  • opis odvetvia, v ktorom spoločnosť pôsobí;
  • kvalitatívne informácie o produkte alebo službe, podnikateľskom modeli, distribučnom procese výrobnom procese a pod.;
  • predstavenie manažmentu a sponzorov;
  • opis investičnej príležitosti;
  • historické finančné výkazy vrátane poznámok;
  • projektované pro-forma finančné výkazy / plán hospodárenia na najbližšie obdobie.