Slovenský Rozvojový Fond

Podmienky poskytnutia Portfólio Náš tím Prípadová štúdia Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Podmienky poskytnutia

shutterstock136245209

Slovenský Rozvojový Fond (SRF) realizuje investície do zabehnutých alebo začínajúcich spoločností, ktoré potrebujú expanzný kapitál.

SRF investuje formou vkladu do základného imania spoločností a stáva sa spoluvlastníkom na vopred stanovené obdobie.

SRF investuje aj do zabehnutých spoločností, ktoré čelia pri finančným problémom, druhotnej platobnej neschopnosti alebo problémom s bankovým financovaním.

Každú investičnú príležitosť posudzuje SRF individuálne a manažéri SRF prihliadajú na všetky špecifiká danej spoločnosti.

Teritoriálne vymedzenie

Spoločnosť, ktorá má záujem o investíciu SRF, musí mať sídlo na území Slovenskej republiky alebo podstatná časť jej obchodnej činnosti musí byť na území Slovenskej republiky.

Spôsob investovania

SRF investuje formou vkladu do základného imania alebo kapitálových fondov spoločností. Stáva sa teda spoločníkom v spoločnostiach s ručením obmedzeným alebo akcionárom v akciových spoločnostiach.

Výška investície

SRF investuje do jedného projektu maximálne 2,3 mil. Eur, pričom minimálna výška investície sa spravidla pohybuje na úrovni 0,5 mil. Eur.

Výška vlastníckeho podielu

Výška vlastníckeho podielu je spravidla stanovená v rozmedzí 34% - 75%.

Investičné obdobie

SRF investuje do projektu spravidla na obdobie 3 až 5 rokov.

Investičné obmedzenia - SRF neinvestuje do:
  • nehnuteľností
  • startupov
  • špekulatívnych investičných aktivít ako sú napr. kúpa a predaj komodít, komoditné zmluvy a dojednania, burzové obchody (s výnimkou prípadov, ak predmetom takých obchodov sú akcie alebo dlhopisy)
  • derivátových obchodov
  • hazardného podnikania, resp. iných obchodov neinvestičného alebo špekulatívneho charakteru
  • obchodov so zbraňami, drogami, alebo iných nelegálnych aktivít
Investičný proces

Pri vstupe SRF do podniku sa s vlastníkmi podniku uzatvorí zmluva upravujúca vzájomné vzťahy a kompetencie akcionárov počas životnosti projektu. Zmluva zároveň definuje podmienky a postup v prípade exitu jedného alebo viacerých partnerov z projektu, ako napríklad predkupné práva, postup pri predaji majoritného/minoritného podielu tretej osobe, spoločný predaj tretej osobe a pod. Počas investičného obdobia pomáha SRF manažmentu spoločnosti poradensky a konzultačne realizovať firemnú stratégiu. SRF spoločnosť neriadi, no dozoruje nad investíciou, usmerňuje a pomáha. Exit, resp. ukončenie pôsobenia SRF, sa spravidla realizuje formou uplatnenia predkupného práva spoluvlastníka, alebo odpredajom novému investorovi.

Podanie žiadosti

Žiadosť slúži na úvodné oboznámenie sa s projektmi a primárnu selekciu z hľadiska ich súladu s investičnými kritériami.

Predbežná analýza

V úvode predbežnej analýzy projektu sa posúdi, či daný projekt spĺňa základné kritéria určené investičnou stratégiou SRF.

Samotná predbežná analýza pozostáva z preverenia údajov uvedených v podnikateľskom pláne, preverenia financovateľnosti, predbežnej finančnej analýzy a hodnotení rizika. Ak je projekt posúdený ako životaschopný a zároveň spĺňa podmienky a všetky investičné kritériá, pokračuje sa hĺbkovou analýzou. V opačnom prípade je projekt zamietnutý a o uvedenom stanovisku je podnikateľ informovaný písomne.

Predbežná ponuka

Pred predložením investičného návrhu Investičnému výboru je zasielaná podnikateľovi písomnou formou predbežná ponuka finančnej účasti bez právnej záväznosti.

Predbežná ponuka je prerokovaná s podnikateľom/spoločnosťou a prípadné zmeny odsúhlasené oboma stranami sú zapracované do investičného návrhu.

Hĺbková analýza (due diligence)

V rámci due diligence je vykonaný hĺbkový technický, účtovný, finančný a právny audit. Zároveň sa navrhuje štruktúra investície (výška investície, získané podiely, podmienky pre realizáciu investície, výška a podmienky úveru a pod.). Projekt je spracovaný do investičného návrhu, ktorý sa predkladá Investičnému výboru.  

Investičný výbor

Investičný výbor je poradným orgánom predstavenstva. Do jeho pôsobnosti spadá hodnotenie investičných príležitostí, stratégie jednotlivých projektov a exitu z nich.

Investičné návrhy odporučené manažérom SRF sú posudzované Investičným výborom, ktorý schvaľuje všetky podmienky investovania. Investičný výbor je zložený  z profesionálov menovaných jednotlivými akcionármi SRF.

Oficiálna ponuka

Po schválení investičného návrhu Investičným výborom je vypracovaná záväzná oficiálna ponuka so všetkými podmienkami financovania, spätného predaja (exitu), podmienkami na čerpanie finančných prostriedkov a pod.

Právna dokumentácia

V prípade, že podnikateľ súhlasí s podmienkami oficiálnej ponuky, pripraví sa potrebná právna dokumentácia (spoločenská zmluva, zmluva o úvere, záložné zmluvy a pod.). Príprava zmlúv môže priniesť potrebu predloženia ďalších dokumentov zo strany podnikateľa (ako napr. aktuálne výpisy z katastra nehnuteľností, znalecké posudky a iné), vyplývajúce z konkrétnej situácie.

Poskytnutie finančných prostriedkov

Finančné prostriedky SRF podnikateľovi poskytne jednorazovo v celej schválenej výške, alebo postupne v tranžiach schválených Investičným výborom, alebo dohodnutých s podnikateľom.

Monitoring a kontrola investície

Poskytnutím finančných prostriedkov sa začína fáza monitoringu a kontroly zo strany SRF ako spoluvlastníka. Uvedené zahŕňa napríklad kontrolu použitia finančných prostriedkov v súlade s podnikateľským plánom a schváleným použitím, sledovanie priebežných hospodárskych výsledkov na základe predkladaných štvrťročných účtovných výkazov a ich porovnanie s príslušnými plánovanými hodnotami v podnikateľskom pláne, sledovanie dodržiavania jednotlivých zmluvných povinností obsiahnutých v spoločenskej zmluve, úverovej zmluve a ďalších podpísaných zmluvách, posudzovanie finančných plánov, rozpočtov, plánov výroby a účtovnej závierky, predkladaných manažmentom spoločnosti. Monitoring prebieha počas celej dĺžky trvania spoluúčasti.

Exit

K ukončeniu pôsobenia SRF v projekte dochádza podľa pravidiel dohodnutých medzi spoluvlastníkmi už pri samotnom vstupe SRF do projektu. Obvykle sa jedná o spätný odkup pôvodným vlastníkom alebo o predaj podielu SRF tretiemu subjektu. Alternatívou je spoločný predaj tretiemu subjektu na základe dohody s ostatnými spoluvlastníkmi.