História a poslanie spoločnosti SLOVCA Slovak Business Agency Verejné obstarávania Náš tím Kontakt

Slovak Business Agency

Slovak Business Agency je materskou spoločnosťou Národného holdingového fondu, s.r.o., ktorý založila v roku 1994 za účelom spravovania Fondu štartovacieho kapitálu.

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora. 

Zakladajúci členovia vytvorili a zaregistrovali v roku 1993 nadáciu s názvom ”Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania”. V roku 1997 zmenila agentúra svoju právnu formu na záujmové združenie právnických osôb, ktorého členmi sú nasledovné organizácie:

Agentúra je organizáciou neziskového charakteru. Riadenie a kontrolu činnosti zabezpečujú orgány SBA, ktorými sú:

 • Zbor zástupcov členov združenia
 • Správna rada
 • Dozorná rada
 • Generálny riaditeľ

Najvyšším orgánom, zodpovedným za riadenie činnosti agentúry v strategických otázkach, je Zbor zástupcov členov združenia

Správna rada je výkonným a rozhodovacím orgánom, ktorý prijíma dôležité rozhodnutia súvisiace s činnosťou agentúry, schvaľuje strednodobé a dlhodobé a smerovanie agentúry.

Dozorná rada z pozície kontrolného orgánu dohliada na hospodárenie združenia a použitie prostriedkov agentúry v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a stanov.

Činnosť agentúry riadi generálny riaditeľ, ktorý koná v jej mene.

 

Vízia SBA

 • SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

 

Poslanie SBA

 • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

 

Ciele SBA

 • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
 • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
 • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
 • Stimulovať podnikateľského ducha
 • Zabrániť marginalizácii podnikov
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

 

MSP na Slovensku
Malé a stredné podniky sú pilierom slovenského hospodárstva:

 • tvoria 99,9 % podiel z celkového počtu podnikateľských subjektov,
 • poskytujú v podnikovej ekonomike pracovné príležitosti takmer 75% aktívnej pracovnej sily,
 • podieľajú sa viac ako 50% na hrubej produkcii a tvorbe pridanej hodnoty.

 

Kontakt

Slovak Business Agency
Karadžičova 2
811 09 Bratislava 
Slovenská republika

tel.: 02/203 63 100
e-mail: agency@sbagency.sk
www.sbagency.sk