Podpora MSP na Slovensku Legislatíva Slovenskej republiky Čo je rizikový kapitál Slovník investora Novinky o financiách

Čo je rizikový kapitál

shutterstock131765054

Rizikový kapitál (venture capital/equity) je podielový kapitál poskytovaný na podporu inovatívnych (najmä začínajúcich) podnikov, ktoré nemajú možnosť získať financie na štart a rozvoj prostredníctvom komerčných/bankových úverov.

Rizikový kapitál sú:

  • finančné prostriedky vkladané investorom do vlastného imania nekótovaných spoločností (ktorých akcie nie sú zapísané a obchodovateľné na burze),
  • pri novo vznikajúcich spoločnostiach ide o spoločné založenie firmy s peňažným vkladom do základného imania zo strany spoločnosti rizikového kapitálu,
  • prostriedok na financovanie zahájenia činnosti spoločnosti, jej rozvoja alebo expanzie, kedy investor rizikového kapitálu nadobúda dohodnutý podiel na vlastnom imaní spoločnosti za to, že poskytne určitý objem finančného kapitálu.

Rizikový kapitál je predovšetkým partnerstvo podnikateľa a investora. Investícia vo forme rizikového kapitálu nie je totiž jednorazové poskytnutie finančných prostriedkov ale niekoľkoročný proces súžitia podnikateľského subjektu s investorom rizikového kapitálu.

Obvykle investor rizikového kapitálu nadobúda minoritný obchodný podiel na spoločnosti, a síce sa zúčastňuje na prijímaní zásadných rozhodnutí firmy, ale ponecháva bežný chod spoločnosti na nositeľoch podnikateľského zámeru resp. pôvodných vlastníkoch. Ak je spoločnosť neúspešná, investor stráca vložené prostriedky. Na druhej strane v prípade úspechu firmy môže menšinový podiel predstavovať aj niekoľkonásobné zhodnotenie investície. Investor rizikového kapitálu dosiahne výnosy resp. zisky iba vtedy, keď ich dosiahne aj tvorca podnikateľského zámeru (podnikateľ).

Spoločnosti poskytujúce rizikový kapitál sa odlišujú kritériami, ktoré sa týkajú veľkosti a doby trvania investície, odvetvového zamerania, ale predovšetkým zameraním sa na určitú fázu rozvoja spoločnosti (investičné štádium podniku) podľa vývoja životnej krivky podniku.

Hoci rizikový kapitál môže byť poskytovaný aj jednotlivcami („business angels“) a investičnými alebo inými finančnými spoločnosťami, jeho hlavnými poskytovateľmi sú špecializované fondy rizikového kapitálu („venture capital funds“).

Nižšie uvádzame charakteristiku niekoľkých investičných štádií podniku:

  • seed (predštartovné, počiatočné financovanie) – dokončenie výskumu, vývoja a overenia počiatočného konceptu, plánu skôr ako podnik dosiahne štartovaciu fázu,
  • start-up (štartovacie financovanie) – financovanie poskytované podnikom na vývoj a dopracovanie výroby výrobku alebo služby a na počiatočný marketing; podniky môžu byť vo fáze zakladania (ide o nové podniky) alebo podniky, ktoré sú už založené ale nepredávajú svoje výrobky alebo neposkytujú svoje služby pravidelne na komerčnom základe,
  • other early stage (financovanie počiatočného rozvoja) – podnik dokončil etapu rozvoja výrobku alebo služby a požaduje ďalšie financovanie na začatie komerčnej výroby za účelom dosiahnutia prvých tržieb, podnik zatiaľ nemusí dosahovať zisk,
  • development, expansion (rozvojové financovanie) – financovanie poskytované za účelom rastu a rozvoja už produkujúceho podniku bez ohľadu na to, či už dosiahol bod zlomu (break even point), alebo nie, investícia smeruje do rozšírenia výrobných kapacít, rozvoja trhového potenciálu, ďalšieho rozvoja produktu alebo služby alebo do rozšírenia pracovného kapitálu.