Mikropôžičky Podmienky poskytnutia úveru Postup poskytnutia úveru Dokumenty na stiahnutie FAQ Prípadová štúdia – mikropôžičky

Kalkulačka

*Kalkulačka má informatívny charakter a úroková miera závisi od rizikovosti projektu

FAQ

Aké financovanie ponúka SBA podnikateľom?

SBA ponúka podnikateľom mikropôžičky v  rozpätí od  2 500 eur do 50 000 eur.

Na aký účel môžem úver použiť?

Úver môžete použiť prevažne na: nákup, opravu alebo údržbu hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním. Na nákup spotrebných zásob materiálu, surovín a tovaru súvisiaceho s podnikaním.

Kde získam bližšie informácie o financovaní?

Obráťte sa na finančných analytikov alebo office managera nášho tímu

Na aké obdobie môžem získať úver?

Úver môžete získať na obdobie od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov.

Aké sú aktuálne úrokové sadzby pri mikropôžičkách pre podnikateľov?

Úroková sadzba je od 1,13% p. a. do 9,03% p. a. (platné od 1.1.2014). Jej výška je individuálna pre každého žiadateľa. Úroková sadzba je stanovená ako súčet základnej sadzby a marže. Základná sadzba je  (k 1.1.2014 pre Slovensko určená vo výške  0,53%) a marža  je závislá od úverovej histórie a ratingu príslušného žiadateľa.

Som začínajúci podnikateľ, môžem žiadať o mikropôžičku?

Áno, o mikropôžičku môže žiadať aj začínajúci podnikateľ.

Môžu žiadať o mikropôžičku aj podnikatelia z Bratislavského kraja?

Áno, o mikropôžičku môžu žiadať podnikatelia v rámci celého územia Slovenska. Musia však spĺňať nasledovné kritéria:

a) je fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov [1];

b) zamestnáva menej ako 50 zamestnancov;

c) je registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a má sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky;

d) je držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky;

e) spĺňa definíciu mikro podniku / podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2.000.000,- EUR alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10.000.000,- EUR. Presné podmienky posudzovania týchto kritérií sú určené definíciou mikro a malých podnikov uvedenou v prílohe č. I Nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 06. 08. 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách) a

f) preukázal bezúhonnosť doložením výpisu z registra trestov, pri právnických osobách výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu.

Bude sa vyžadovať zabezpečenie mikropôžičky?

Každú mikropôžičku bude potrebné zabezpečiť. Hodnota zabezpečenia bude závislá od ratingového stupňa záujemcu o mikropôžičku.

 


Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov:

„Podnikateľom podľa tohto zákona je:

a)      osoba zapísaná v obchodnom registri,

b)      osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia;

c)       osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d)      fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.“