Podpora MSP na Slovensku Legislatíva Slovenskej republiky Čo je rizikový kapitál Slovník investora Novinky o financiách

Slovník investora

AKCIA

je cenný papier, ktorý predstavuje podiel na majetku spoločnosti. Akcionár (majiteľ akcie) má právo na riadení spoločnosti prostredníctvom hlasovania na valnom zhromaždení, na podiel na zisku (dividendu) a na podiel na likvidačnom zostatku spoločnosti. 

AKCIOVÉ RIZIKO

je riziko zmeny ceny akcie. Investovanie do akcií je spojené s vyšším stupňom rizika ako investovanie do dlhopisov. Investovanie do tzv. blue chips (prvotriedne, spoľahlivé cenné papiere) sa obvykle vyznačuje nižšou mierou rizika ako investovanie do akcií menších začínajúcich spoločností alebo spoločností na rozvíjajúcich sa, resp. dynamických trhoch. 

AKCIOVÁ SPOLOČNOSŤ

je právnická osoba, druh kapitálovej spoločnosti, ktorá sa zakladá podľa stanov vypracovaných zakladateľmi a následnou registráciou, t. j. zápisom do obchodného registra. Akciová spoločnosť vytvára svoj kapitál, t. j. základné imania emisiou akcií (či už upísaním základného imania zakladateľmi alebo predajom akcií tretím osobám). Akcionári sa nákupom akcií stávajú spoluvlastníkmi základného imania, ktorého minimálna výška podľa zákona Slovenskej republiky je 25 000,- Eur. 

AKTÍVA

sú ekonomické prostriedky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí, od ktorých sa očakáva, že v budúcnosti povedú k zvýšeniu ekonomických úžitkov.

AKVIZÍCIA (FÚZIE A AKVIZÍCIE)

Akvizícia znamená prevzatie existujúcej spoločnosti alebo jej časti inou spoločnosťou.

Fúzie a akvizície (po anglicky mergers and acquisitions, skratka M&A) je súhrnné označenie transakcií súvisiacich s cieleným kupovaním, predávaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov, ako aj názov príslušného odboru a aspektu podnikových financií, manažmentu a podnikovej stratégie.

AMORTIZÁCIA

je postupné znižovanie hodnoty majetku, spôsobené najmä opotrebovávaním alebo starnutím. Tento pojem sa zväčša využíva pri majetku, ktorý bol zaradený do odpisovania alebo v poisťovníctve.

Tiež znamená úradné umorenie istiny alebo dlhu, postupnú likvidáciu dlhu alebo aj splácanie dlhu pravidelnými splátkami vyššími ako dohodnuté úroky.

ANUITA, ANUITNÁ PLATBA, ANUITNÁ SPLÁTKA

Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej platnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek splátky istiny a splátky úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí splátka úroku na konci naopak splátka istiny.

AVAL

znamená prevzatie záväzku uhradiť zmenku buď za vystaviteľa pri vlastných zmenkách alebo za trasáta pri cudzích. Tiež sa používa termín „zmenkové ručiteľstvo“.

BLUE CHIPS

skupina akcií najvýznamnejších spoločností na danom kapitálovom trhu, ktoré dlhodobo dosahujú dobré výsledky. Investícia do týchto akcií je v danej skupine vo všeobecnosti považovaná za najmenej rizikovú.

BENCHMARK

znamená čo najreálnejšiu referenčnú hladinu pre porovnávanie výkonnosti a úrovne.

BONITA

je schopnosť dlžníka plniť si svoje záväzky. 

BUSINESS INTELIGENCE

je široká kategória aplikačných programov a technológií, ktoré sa používajú na zhromažďovanie, uskladňovanie, analýzu a sprístupňovanie dát. Zahŕňa činnosti v rámci podpory rozhodovania, dopytovania a vykazovania, OLAP technológií, štatistických analýz, predpovedí a vyhľadávania údajov.

 

CASH FLOW

znamená tok hotovosti. Je rozdielom medzi príjmami a výdavkami spoločnosti.

ČISTÉ AKTÍVA

znamenajú rozdiel medzi trhovou hodnotou aktív a pasív spoločnosti.

 

CENNÝ PAPIER

je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných zákonov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám. Sú nimi napr. akcie, obligácie, podielové listy, zmenky a pod.

CALL OPTION

je opčný kontrakt, ktorým si kupujúci opcie kupuje právo kúpiť predmetné aktívum.

CEDENT

osoba, ktorá cesiou previedla svoju pohľadávku na iného.

 

CEDOVAŤ

postúpiť, previesť pohľadávku veriteľom na inú osobu. Pri faktoringu postupuje predávajúci svoje pohľadávky na faktoringovú spoločnosť, pričom v prípade využitia systému dvoch faktorov sa tieto pohľadávky ďalej postupujú na tzv. importného faktora pôsobiaceho zvyčajne v krajine kupujúceho.

 

DAŇ

je (v slovenskom práve) platba fyzických alebo právnických osôb, ktorá je vynútiteľná, nenávratná, spravidla neúčelová, zákonom určená a pravidelne sa opakujúca a ktorú vyberá štát a orgány miestnej samosprávy v prospech verejných rozpočtov a účelových fondov na úhradu verejných výdavkov vo vopred určenej výške a s presne určeným termínom splatnosti. Dane delíme na priame, nepriame a clá.

DEFLÁCIA

je pokles spotrebiteľských cien, opak inflácie.

 

DERIVÁT

je peniazmi oceniteľné právo alebo záväzok vzťahujúci sa na cenné papiere alebo odvodený od cenných papierov, komodít, úrokových mier, kurzových indexov a iných majetkových hodnôt. Označuje všeobecne taký finančný produkt, ktorého cena sa odvodzuje od cien podkladových aktív. Je to operácia, ktorá umožňuje v danom okamihu zafixovať resp. dohodnúť cenu, za ktorú sa môže aktívum, ktoré sa k tomuto kontraktu vzťahuje, kúpiť alebo predať k určitému dátumu v budúcnosti.

 

DIVIDENDA

znamená podiel akcionára na zisku spoločnosti, vyplývajúci z vlastníctva akcie spoločnosti. 

DEVINKULÁCIA

je uvoľnenie poistného plnenia zo strany záložného veriteľa v prospech dlžníka na opravu čiastkovej škody založeného majetku.

DĹŽKA ÚVERU

vyjadruje dohodnutú dobu, v rámci ktorej bude klient úver splácať. Tento parameter úveru je zakotvený v zmluve. Výnimkou je revolvingový úver, ktorého dĺžku nemožno vopred určiť.

 

DLHOPIS

je cenný papier, s ktorým je spojené právo majiteľa požadovať splácanie dlžnej sumy a vyplácanie výnosov z nej (kupónov) k určitému dátumu a povinnosť emitenta tieto záväzky splniť. Nadobudnutím dlhopisu požičiava investor emitentovi peňažné prostriedky.

DOPYT

predstavuje množstvo jedného konkrétneho statku, ktoré je jeden kupujúci (individuálny dopyt) alebo skupina kupujúcich, spravidla na celom trhu (trhový dopyt), ochotný a schopný kúpiť za danú cenu tohto statku za dané časové obdobie.

DURÁCIA

priemerná lehota, za ktorú získame z dlhopisu späť to, čo sme investovali do jeho nákupu.

DOW JONES INDEX

Americký akciový index najdôležitejších akcií kótovaných na Newyorskej akciovej burze (NYSE), v súčasnej podobe existuje od roku 1928.

 

EMISIA

je uvedenie cenného papiera na finančný trh, tiež označenie konkrétnej série cenného papiera.

 

EMITENT

je subjekt vydávajúci cenný papier, pri akciách ide o akciovú spoločnosť, pri dlhopisoch spravidla o podnik alebo štát, ktorí sa ich vydaním stávajú dlžníkmi.

 

EURIBOR/EURIBID

priemerná úroková sadzba referenčných bánk, za ktorú sú tieto banky na medzibankovom trhu ochotné peňažné prostriedky - požičať (EURIBOR) alebo si ich požičať (EURIBID).

FAKTORING

Factoring (faktoring) - odkúpenie krátkodobej pohľadávky od predávajúceho faktoringovou spoločnosťou (faktorom) alebo inou špecializovanou inštitúciou pred jej lehotou splatnosti s cieľom jej správneho a včasného inkasa Zaisťuje financovanie spoločnosti prostredníctvom.

FINANČNÝ TRH

je zložený z dvoch na seba nadväzujúcich trhov – peňažného a kapitálového, ktoré sa bezprostredne ovplyvňujú a vzájomne dopĺňajú. Finančný trh je miesto, kde investori ponúkajú svoj voľný finančný kapitál subjektom, ktoré tento kapitál potrebujú na financovanie svojich investícií.

FONDY PEŇAŽNÉHO TRHU

sú fondy, ktoré investujú peniaze do krátkodobých finančných nástrojov. Ide o málo rizikové inštrumenty ako sú štátne pokladničné poukážky, dlhopisy, ktorých splatnosť nepresahuje 1 rok alebo termínované vklady banky.

FÚZIA (pozri aj Akvizícia)

znamená zlúčenie alebo spojenie spoločnosti. Fúziou buď vzniká jeden nový podnik a ostatné zanikajú alebo jeden podnik existuje ďalej a ostatné sú do neho integrované.

HEDGING

je proces zabezpečenia sa voči riziku, zbavenie sa dlhej, príp. krátkej pozície pomocou devízovej alebo peňažnej operácie.

HYPOTÉKA

je dlhodobý úver, ktorého účelom je nadobudnutie, výstavba alebo rekonštrukcia nehnuteľnosti. Podmienkou jeho poskytnutia je zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť v prospech banky. Vďaka záložnému právu má tento úver nízke úročenie.

INFLÁCIA

môžeme charakterizovať ako znehodnotenie peňažnej jednotky, čo sa prejavuje rastom cenovej hladiny, resp. trvalým znižovaním kúpnej sily peňazí. Vyjadruje sa v percentách. Inflácia znehodnocuje výnosy.

INSOLVENTNOSŤ

znamená platobnú neschopnosť.

INVESTOVANIE

je činnosť zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu, s cieľom jeho zhodnotenia a získania ďalších finančných a nefinančných výhod.

INVESTIČNÝ FOND

je fond, ktorý zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií. Za tieto prostriedky nakupuje cenné papiere, nehnuteľné a hnuteľné veci a ukladá prostriedky u bánk. Investičný fond je právnickou osobou, ktorá hospodári so svojim majetkom sama alebo prostredníctvom investičných spoločností na základe zmluvy.

ISTINA

požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

INVESTIČNÉ RIZIKO

miera pravdepodobnosti, že sa zníži hodnota investície. Najväčšie investičné riziko majú akciové fondy, najmenšie naopak fondy peňažného trhu.

JEREMIE

(Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises - Spoločné európske zdroje pre malé a stredné podniky) - je spoločnou iniciatívou Európskej komisie, Európskej investičnej banky (EIB) a Európskeho investičného fondu (EIF) zameranou na podporu prístupu MSP ku kapitálu v regiónoch EÚ v programovom období 2007 - 2013, najmä v oblasti výskumu a vývoja a podpory napĺňania cieľov Lisabonskej stratégie prostredníctvom štrukturálnych fondov.

JESSICA

(Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - je iniciatívou spoločenstva zameranou na podporu udržateľných investícií v mestských oblastiach.

KAPITÁLOVÁ SPOLOČNOSŤ

je spoločnosť, ktorej kapitál je rozdelený na podiely a ktorej spoločníci ručia za jej záväzky do výšky nesplatenej hodnoty upísaného základného imania.

KAPITÁLOVÝ TRH

je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom s finančnými nástrojmi, ktoré majú lehotu splatnosti dlhšie ako jeden rok, resp. s tými, ktoré žiadny termín splatnosti nemajú (akcie) alebo ho majú veľmi dlhý (dlhopisy).

KOLATERÁL

označuje majetok, ktorý slúži na zabezpečenie pohľadávky.

LIKVIDITA

je miera rýchlosti, pri ktorej môže byť aktívum vymenené za peniaze. Čím vyššia likvidita, tým rýchlejšie je možné investíciu premeniť na hotové peniaze.

LÍZING/LEASING

v angličtine znamená prenájom. Teda lízingová zmluva je vlastne zmluva medzi nájomcom (zákazníkom) a prenajímateľom (lízingovou spoločnosťou) s tým, že po uplynutí doby, na ktorú bola lízingová zmluva uzatvorená, má nájomca prednostné právo na odkúpenie predmetu lízingu za zostatkovú cenu.

LEHOTA SPLATNOSTI ÚVERU

je doba počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, avšak zároveň rastie celková cena úveru.

MAJETOK

predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok alebo krátkodobý majetok.

MAKLÉR/BROKER

je osoba, ktorá sprostredkováva pre investorov nákup a predaj cenných papierov.

MEDVEĎ (Medvedí trh, medvedí trend)

je osoba, ktorá predala cenné papiere za predpokladu, že ich kúpi späť za nižšiu cenu, lebo očakáva pokles trhu. Medvedí trh je trh, na ktorom klesá cena akcií či iných investičných nástrojov. Pokiaľ trh dlhodobo klesá ide o medvedí trend.

NEROZDELENÝ ZISK

je časť čistého príjmu, ktorú si firma necháva na reinvestovanie a vlastné operácie a nie na výplatu dividend.

OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ

právnická osoba založená za účelom podnikania; spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

OBCHODNÝ PODIEL

predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Charakterizuje teda vzťah spoločníka a spoločnosti ako dvoch odlišných subjektov.

OBLIGÁCIA

je pôžička potvrdená záväzkom zaplatiť k budúcemu dátumu dopredu známe alebo jednoznačne definované čiastky (úrok, kupón, istina).

ODPISY

znamenajú peňažné vyjadrenie postupného znižovania hodnoty kapitálových statkov.

OPCIA

je právo kúpiť alebo predať cenný papier, komoditu, plodinu alebo akciový index za danú cenu (uplatňovaciu, realizačnú cenu) k určitému dátumu alebo pred týmto dátumom.

PASÍVA

zdroje majetku, ktoré predstavujú celkovú sumu záväzkov účtovnej jednotky vrátane iných pasív a rozdielu majetku a záväzkov.

PEŇAŽNÝ TRH

je podmnožinou finančného trhu. Obchoduje sa na ňom finančnými nástrojmi, ktoré majú lehotu splatnosti kratšiu ako jeden rok (krátkodobé dlhopisy, depozitné certifikáty, zmenky a pod.).

PODIEL

je základná jednotka majetku podielového fondu (ďalej “fondu”) – klient pri investovaní nadobúda určitý počet podielov – vyjadruje podiel podielnika na majetku vo fonde – prostredníctvom počtu podielov možno prepočítať aktuálnu hodnotu majetku podielnika vo fonde.

POHĽADÁVKA

je to, čo je niekto niekomu povinný vyrovnať – vrátiť. Je to nárok veriteľa (PO alebo FO) na peňažné, alebo vecné plnenie zo strany dlžníka.

POMER RIZIKO/VÝNOS

pri každom investovaní existuje istá miera rizika, ktorú možno vyjadriť ako odchýlku od očakávaného výnosu, a to smerom nahor alebo nadol. Pri investovaní platí – čím vyššie zhodnotenie chcete dosiahnuť, tým vyššiu mieru rizika musíte podstúpiť.

PORTFÓLIO

je súbor cenných papierov alebo iných aktív vo fonde.

PÔŽIČKA

je dohoda medzi dlžníkom a veriteľom o poskytnutí prostriedkov, ktoré je dlžník povinný vrátiť za dohodnutých podmienok.

PRIORITNÁ AKCIA

je typ akcie, ktorá vyplatí fixnú dividendu bez ohľadu na výnosy a ktorá je prioritná voči kmeňovým akciám pri vyplácaní dividend. Táto akcia však nezahŕňa hlasovacie právo a môže sa stať, že aj keď výnosy stúpajú rýchlo, držiteľ prioritných akcií dostáva stále fixnú dividendu, zatiaľ čo držiteľovi kmeňových akcií sa dividenda zvyšuje spolu s výnosmi. Prioritné akcie sa svojim fixným výnosom podobajú obligáciám.

RASTOVÉ FONDY

sú fondy vkladajúce finančné prostriedky do akcií firiem, pre ktoré sú charakteristické vysoké tempá rastu zisku. Základnými cieľmi rastových fondov je zväčšenie kapitálu vďaka zvýšeniu cien akcií, ktoré sú vyššie ako konkurenčné firmy, ale ich rast je vyšší ako rast celého trhu. Manažéri týchto fondov sú pripravení platiť za akcie oveľa vyššie ceny a vystavovať sa vyššiemu riziku, pretože veria v rýchlejší rast cien akcií v budúcnosti.

RATING

predstavuje spôsob hodnotenia ekonomického postavenia a finančnej sily klienta. Je založený na analýze finančnej situácie s výhľadom na obdobie trvania jeho zadlženosti voči veriteľovi, tzv. hodnotenie schopnosti dlžníka splácať svoje záväzky.

RUČITEĽ

je osoba zaväzujúca sa zaplatiť dlh za dlžníka, v prípade ak dlžník neplatí riadne a včas.

SEED CAPITAL

financovanie raných štádií podnikania, často ešte pred vznikom firmy. Predstavuje najrizikovejší typ investície s dlhou dobou návratnosti (7-12 rokov).

START UP CAPITAL

financovanie začiatočných činností už založenej firmy s pripraveným výrobkom, riadiacim tímom a ukončeným prieskumom trhu.

VENTURE KAPITÁL

(rizikový alebo rozvojový kapitál) je jednou z oblastí investičného bankovníctva, ktorá sa zaoberá financovaním súkromných rastových podnikov formou navýšenia ich základného imania prostredníctvom kapitálového vstupu do podniku na obmedzenú dobu. Venture kapitál je partnerstvo podnikateľa a investora.

VINKULÁCIA PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV

je blokácia peňažných prostriedkov na účte v banke v prospech banky alebo iného subjektu.

VINKULÁCIA POISTNÉHO PLNENIA

je obmedzenie práva na poistné plnenie v prospech iného subjektu.

VLASTNÉ IMANIE

čisté obchodné imanie (ČOI) = majetok mínus záväzky.

VÝNOSY

sú príjmy, ktoré plynú z investície od chvíle, keď do nej vložíme prostriedky až do doby možného posledného príjmu z tejto investície. Je to teda odmena investora za podstúpené riziko a za obetovanie likvidity.

ZMENKA

je cenný papier, ktorý obsahuje zákonom stanovené náležitosti a v ktorom sa vystavovateľ zmenky zaväzuje zaplatiť v určenom termíne sumu uvedenú na zmenke veriteľovi.

VÝKONNOSŤ FONDU

udáva sa obvykle v percentách a vyjadruje zhodnotenie majetku fondu za príslušné časové obdobie. Predchádzajúca výkonnosť fondu môže byť pre investora vodidlom, avšak nezaručuje rovnakú výkonnosť v budúcom období.

VOLATILITA

Predstavuje kolísavosť ceny. Čím je väčšia, tým je väčšie cenové rozpätie, v ktorom sa cena daného titulu pohybuje. Vyššia volatilita spôsobuje zároveň väčšie investičné riziko.