Národný holdingový fond

Podmienky poskytnutia investície Postup poskytnutia financovania Dokumenty na stiahnutie Portfólio Náš tím Prípadová štúdia 1 - poskytnutie úveru Prípadová štúdia 2 - vklad do základného imania spoločnosti Kontakt « Späť na Fondy rizikového kapitálu

Podmienky poskytnutia investície

shutterstock127077848
1. Základné informácie
 • Prípustné odvetvia projektov:
  priemyselná výroba, výrobné služby, aktívny cestovný ruch, inovatívne podniky, obchodné služby.
 • Neprípustné odvetvia projektov:
  poľnohospodárska prvovýroba, farmárstvo, výroba zbraní, alkoholických nápojov, poskytovanie erotických služieb, prevádzka herní, pasívny cestovný ruch, projekty s negatívnym ekologickým dopadom.
 • Geografická prípustnosť projektov:
  zemepisná oblasť realizácie navrhovaných projektov je celé územie Slovenskej republiky, v niektorých prípadoch s regionálnymi obmedzeniami alebo preferenciami.
 • Vhodné štádiá životného cyklu spoločnosti pre financovanie projektu:
  počiatočné, štartovacie a rozvojové štádium / inovatívne projekty.
 • Dĺžka trvania investície:
  indikatívna maximálna dĺžka investície do projektu je flexibilná od 1 do 5 rokov (presná hodnota je stanovená zmluvne).
 • Veľkosť investície:
  maximálna výška investície závisí od konkrétnych kritérií daného fondu a od možnosti syndikovania investície s inými fondmi.
 • Oprávnenosť financovaných nákladov projektu:
  oprávnené sú iba náklady logicky a vecne spojené s navrhovanou investíciou a štádiom životného cyklu spoločnosti.
 • Investičné kritériá:
  inovatívnosť podnikateľského zámeru, návratnosť investície, kvalita manažmentu, zabezpečenosť odbytu, nie negatívny dopad na životné prostredie, vytvorenie/udržanie pracovných miest.
2. Kto sa môže o investíciu uchádzať
O investíciu sa môžu uchádzať malí a strední podnikatelia (MSP), ktorí spĺňajú nasledovné podmienky:

 • počet zamestnancov do 250,
 • viac ako 50% podiel vlastníctva súkromného charakteru,
 • ročný obrat do 50 mil. € alebo celková ročná hodnota aktív v účtovej závierke je najviac 43 mil. €,
 • ekonomicky nezávislí (podiel iných subjektov ako MSP na základnom imaní a hlasovacích právach priamo či nepriamo - cez iný MSP - nepresahuje 25%),
 • registrovaní a vykonávajúci činnosť na území SR v zmysle platných zákonov ako spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť.

Fyzické a právnické osoby sa nemôžu zúčastniť predkladania návrhov alebo získať investíciu v prípadoch, keď:

 • sú v konkurznom konaní, sú vyšetrovaní súdmi, ak sú v zmierovacom vyrovnaní s veriteľmi, pozastavili svoje aktivity alebo sú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu stanoveného národným právnym poriadkom a nariadeniami,
 • sú objektom súdneho konania ohľadom likvidácie, konkurzného konania, vyšetrovania, zmierovacieho vyrovnania s veriteľmi alebo sú v podobnej situácii vyplývajúcej z podobného postupu stanoveného národným právnym poriadkom a nariadeniami,
 • boli usvedčené z priestupku voči profesionálnemu správaniu sa na základe rozsudku voči ktorému neexistuje odvolanie,
 • ak si nesplnili povinnosti týkajúce sa platieb sociálneho poistenia v súlade s právnymi predpismi SR,
 • ak si nesplnili povinnosti týkajúce sa zaplatenia daní v súlade s právnymi predpismi SR,
 • ak sú zodpovedné/vinné z poskytovania nepresných (nepravdivých) informácií vyžiadaných poskytovateľom investície,
 • ak sa dá preukázať porušenie zmluvných podmienok z dôvodu nedodržania povinností v rámci iného kontraktu financovaného z fondov Spoločenstva.

V prípade, že spoločnosť existuje, alebo podnikateľ doteraz podnikal ako fyzická osoba aj:

 • registráciu podnikateľskej činnosti (výpis z OR, Živnostenský list a pod.), nie starší ako 3 mesiace,
 • potvrdenie (nie staršie ako 1 mesiac) zo sociálnej, zdravotnej poisťovne ako aj daňového úradu, že žiadateľ nemá záväzky po lehote splatnosti,
 • Súvahu, Výkaz ziskov a strát za posledné dve zdaňovacie obdobia - potvrdené pečiatkou príslušného Daňového úradu,
 • štruktúru pohľadávok a záväzkov,
 • zoznam podsúvahových záväzkov (zmenky, avaly, ručenia).

 

3. Informácie a inštrukcie pre uchádzačov

V prípade prejavenia záujmu uchádzača o spolufinancovanie projektu z prostriedkov fondov rizikového kapitálu budú uchádzačovi poskytnuté inštrukcie telefonicky, písomne, e-mailom alebo na osobnom stretnutí.

Uchádzač v rámci týchto inštrukcií dostane:

 • žiadosť o financovanie,
 • štruktúru podnikateľského plánu a prílohy - obsahuje základné usmernenia a informácie nevyhnutné pri tvorbe podnikateľského plánu, ktorý je základným dokumentom potrebným pre prvotné ohodnotenie investičnej príležitosti - vykonanie predbežnej analýzy.