Mikropôžičky Podmienky poskytnutia úveru Postup poskytnutia úveru Dokumenty na stiahnutie FAQ Prípadová štúdia – mikropôžičky

Kalkulačka

*Kalkulačka má informatívny charakter a úroková miera závisi od rizikovosti projektu

Podmienky poskytnutia úveru

 

 

 

 

 

 

 

 

Záujemca

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.

O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

 • ste fyzickou alebo právnickou osobou v postavení podnikateľa,
 • zamestnávate menej ako 50 zamestnancov,
 • ste registrovaný (t.j. zapísaný v obchodnom registri, živnostenskom registri, resp. v inej relevantnej evidencii podnikateľov) a máte sídlo/miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste držiteľom živnostenského listu, koncesie alebo iného relevantného oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky,
 • spĺňate definíciu mikro podniku - podnikateľa, ktorý zamestnáva menej ako 10 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 2 000 000 eur alebo ide o malý podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb s ročným obratom a/alebo celkovou ročnou súvahou (bilančnou sumou) nepresahujúcou 10 000 000 eur.

 O poskytnutie úveru sa nemôžete uchádzať, ak spĺňate ktorékoľvek z nižšie uvedených kritérií:

 • ste v konkurze alebo v likvidácii,
 • ste trestne stíhaný,
 • boli ste právoplatne odsúdený za majetkovú trestnú činnosť,
 • uzavreli ste dohodu o vyrovnaní s veriteľmi,
 • máte pozastavené podnikateľské aktivity,
 • ste účastníkom konania vyplývajúceho z takejto situácie alebo
 • ste v podobnej situácii vyplývajúcej z platných predpisov a nesplnili ste povinnosti týkajúce sa úhrady daní, poistného na zdravotné a nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti platených zamestnávateľom v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

O poskytnutie úveru sa taktiež nemôže uchádzať:

 • člen Mikropôžičkového výboru zriadeného na úrovni Spolupracujúcich inštitúcií;
 • člen Úverového výboru zriadeného na úrovni SBA 
 • generálny riaditeľ SBA.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok dokladáte k Žiadosti o úver.

Výška úveru

Minimálna výška úveru je 2 500 eur. Maximálna výška úveru je 50 000 eur.

Účel použitia úveru

Žiadať môžete úver na investičné projekty a na projekty zamerané na nákup zásob obchodného charakteru v rozsahu nižšie uvedenej špecifikácie:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku súvisiaceho s podnikaním,
 • rekonštrukcia, úprava a oprava prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu, surovín a tovaru,
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Vykonávateľom.

 

Poskytnutý úver nesmiete použiť na iný, ako schválený účel.

Doba splatnosti úveru

Doba splatnosti úveru je od 6 mesiacov do 4 rokov, s možnosťou odkladu splátok istiny maximálne o 6 mesiacov, pričom presná doba splatnosti úveru bude určená v zmluve o úvere. Splátky úveru sa uskutočňujú bezhotovostným prevodom na bankový účet SBA.

Všetky splátky úveru sú realizované vo výške a v termínoch podľa splátkového kalendára, ktorý je prílohou zmluvy o úvere. SBA môže s vami dohodnúť splatenie zostatku úveru a príslušných úrokov pred lehotou splatnosti.

Vaše ostatné peňažné záväzky vzniknuté zo zmluvy o úvere, súvisiacich dokumentov a vyhlásení budete splácať podľa záväzkov prevzatých týmito dokumentmi.

Úroková miera

Aktuálna úroková sadzba je od 1,13% p. a. do 9,03% p. a. (platné od 1.1.2014). Jej výška je individuálna pre každého žiadateľa. Úroková sadzba je stanovená ako súčet základnej sadzby a marže. Základná sadzba je (k 1.1.2014 pre Slovensko určená vo výške 0,53%) a marža je závislá od úverovej histórie a ratingu príslušného žiadateľa.

Úroky z omeškania

Slovak Business Agency (SBA) má právo v prípade omeškania so splátkou istiny a úroku požadovať od vás zaplatenie úroku z omeškania, ktorý predstavuje 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Zabezpečenie Úveru

Ste povinný poskytnúť zabezpečenie Úveru. Rozsah a forma zabezpečenia je určená Slovak Business Agency s prihliadnutím na rizikovosť Podnikateľského plánu, výšku úveru a vašu schopnosť splácať úver.

Poplatky

Spolupracujúca inštitúcia je oprávnená za svoje činnosti vykonávané v rámci realizácie Mikropôžičkového programu požadovať tieto poplatky:

 • poplatok od Záujemcu za prijatie, spracovanie a posúdenie každej Žiadosti o úver v maximálnej výške 70,- EUR, pričom tento je splatný do 7 dní od podania Žiadosti o úver na základe daňového dokladu vystaveného Spolupracujúcou inštitúciou Záujemcovi,
 • poplatok od Záujemcu (dlžníka) za poskytnutie Úveru vo výške 1% z výšky skutočne čerpaného Úveru, ako paušálnu náhradu nákladov spojených so zariadením obchodnej záležitosti, pričom tento je splatný na základe daňového dokladu vystaveného Spolupracujúcou inštitúciou Vykonávateľovi, ktorý ho započíta Záujemcovi (dlžníkovi) s každou poskytnutou tranžou skutočne čerpaného Úveru podľa podmienok určených v Zmluve o úvere.

Všetky poplatky a náklady spojené so zabezpečením Úveru, t.j. najmä vyhotovenie notárskej zápisnice, notárske overenie zmlúv o zriadení záložného práva, zápis záložného práva do katastra nehnuteľností a do notárskeho registra záložných práv a výmaz záložného práva hradí Záujemca bez nároku na ich kompenzáciu.